اندوخته ناشی از حق بیمه پرداختی در انقضای بیمه نامه (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از حالات زیر قابل پرداخت است ...

بیمه گذاران آینده نگر که بیمه عمر را به عنوان یک پس انداز در ذهن خود تجسم می نمایند حتما با ابهام در خصوص زمان بازگشت سرمایه یا مستمری مواجه شده اند. عموما این پرداخت در دو شرط کلی صورت می گیرد. اگر تاریخ بیمه نامه به اتمام رسیده باشد و فرد بیمه گذار در قید حیات باشد یا بیمه شده فوت کرده و تاریخ بیمه نامه نیز به پایان نرسیده باشد.

در هر دو صورت، اندوخته ناشی از حق بیمه پرداختی در انقضای بیمه نامه (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از حالات زیر قابل پرداخت است

  • یکجا
  • پرداخت مستمری به شکل تضمینی با مدت معین یا مادام العمر

در صورتی که فرد بیمه گذار فوت کند، بیمه نامه و کلیه تعهدات وی به بیمه گذار جدید انتقال می یابد و طبیعی ست که منافع ناشی از سرمایه گذاری نیز به ایشان تعلق خواهد داشت.

بیمه گذار موظف است درهنگام تکمیل فرم پیشنهاد، "ذینفع/ذینفعان در صورت فوت یا در صورت حیات " را تعیین نماید؛ در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد که البته تعیین وراث با توجه به شرایط زمان می تواند متفاوت بوده و مطابق قانون تعیین گردد. طبیعتا در صورت نوشتن عبارت "وراث قانونی" در این بخش، پرداخت سرمایه به استفاده کنندگان مشمول انحصار وراثت بوده و تا زمان تعیین وراث قانونی به تأخیر خواهد افتاد.

شایان ذکر است "ذینفع در صورت حیات" صرفاً یک نفر (بیمه گذار یا بیمه شده) تعیین می گردد و "ذینفع در صورت فوت"می تواند بیش از یک نفر با سهم ها و اولویت های متفاوت تعیین گردد.

بد نیست در اینجا به نکته ای اشاره شود که وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن ها

3 – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها