در دومین جلسه شورای بورس که در تاریخ ١۶ اسفند سال ١٣۴۵ برگزار شد صلاحیت ١٢ بانک متقاضی فعالیت کارگزاری به شرح زیر به تایید رسید: بانک اعتبارات صنعتی، بانک ایران و انگلیس، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک ایران و خاورمیانه، بانک ایرانیان ، بانک بازرگانی ایران و بانک ملی ایران ؛ تعیین صلاحیت این بانک ها توسط بانک مرکزی بر مبنای مدیریت علاقه به ایجاد بورس اوراق بهادار و وضع مالی بانک انجام شده بود.هر یک از بانک ها پس از اخذ مجوز فعالیت کارگزاری باید یک نفر نماینده حقیقی برای حضور در جلسات معاملاتی معرفی می کردند. اسماعیل عرفانی و پرویز نبوی نیز به عنوان حسابدار خبره برای عضویت در هیات پذیرش انتخاب شدند، همچنین در دومین جلسه شورای بورس مقرر شد وزیر دادگستری روسای اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران نمایندگان اصلی و علی البدل خود را برای عضویت در هیات داوری معرفی کنند...

بورس۲۴ : در نوشتار دهم از گاه شمار 50 سالگی بورس ایران به آنجا رسیدیم که اولین جلسه شورای بورس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 17 بهمن سال 1345در محل بانک مرکزی تشکیل شد. در این جلسه مهدی سمیعی(رئیس کل بانک مرکزی)، غلامرضا فولادوند(دادیار دیوان عالی کل کشور) دکتر محمد یگانه (معاون وزیر اقتصاد) دکتر عبدالرضا عدل(نماینده اتاق بازرگانی) دکتر علی بنکدار(نماینده رئیس اتاق بازرگانی) اسمعیل عرفانی و دکتر محسن عاملی و بهرام انصاری و ابوالقاسم خردجو حضور داشتند، حال ادامه ماجرا...

با توجه به الزام فراهم آمدن مقدمات تاسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تایید صلاحیت کارگزاران که موسسان بورس محسوب می شدند در اولویت کاری شورای بورس قرار داشت. مطابق قانون ماده 32باید صلاحیت حداقل 11 کارگزار به تصویب شورا می رسید تا این گروه بتوانند اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس را تدوین و برای تصویب به شورا ارسال کنند تا اجازه تاسیس بورس توسط شورا صادر شود.

ناگفته نماند اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس از قبل توسط مشاور انگلیسی به نام آقای گریفین که در طراحی و تاسیس چند بورس تجربه داشت تدوین شده بود.

در نخستین جلسه، موضوع اصلاح قانون تجارت و قانون مالیات به گونه ای که نظارت بورس بر شرکت ها نیز در قانون تصریح شود و همچنین موضوع انتشار اوراق قرضه شرکتی مورد بحث قرار گرفت.

موضوعات فوق مورد تاکید آقایان خردجو، عدل طباطبائی و عاملی بود. در این جلسه مقرر گردید به موجب ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بورس، رئیس و اعضا دبیر خانه و شورای بورس توسط رئیس بانک مرکزی که رئیس شورا نیز هست تعیین گردد و پرداخت هزینه های دبیر خانه شورای بورس به عهده بانک مرکزی باشد. از آنجا که محدودیت حجم فعالیت ها در آغاز کار ضرورتی بر استقلال دبیر خانه های هیات پذیرش اوراق بهادار، سازمان بورس و شورای بورس نداشت ، مقرر گردید دبیر خانه شورای بورس به عنوان دبیر خانه مشترک میان هر سه دستگاه فعال بوده و دبیر شورای بورس در عین حال دبیر هیات پذیرش و سازمان کارگزاران بورس نیز باشد. در این جلسه همچنین تامین محل استقرار بورس به عهده بانک مرکزی گذاشته شد.

در دومین جلسه شورای بورس که در تاریخ 16 اسفند سال 1345 برگزار شد صلاحیت 12 بانک متقاضی فعالیت کارگزاری به شرح زیر به تایید رسید:

بانک اعتبارات صنعتی، بانک ایران و انگلیس، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک ایران و خاورمیانه، بانک ایرانیان ، بانک بازرگانی ایران و بانک ملی ایران ؛ تعیین صلاحیت این بانک ها توسط بانک مرکزی بر مبنای مدیریت علاقه به ایجاد بورس اوراق بهادار و وضع مالی بانک انجام شده بود.

هر یک از بانک ها پس از اخذ مجوز فعالیت کارگزاری باید یک نفر نماینده حقیقی برای حضور در جلسات معاملاتی معرفی می کردند. اسماعیل عرفانی و پرویز نبوی نیز به عنوان حسابدار خبره برای عضویت در هیات پذیرش انتخاب شدند، همچنین در دومین جلسه شورای بورس مقرر شد وزیر دادگستری روسای اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران نمایندگان اصلی و علی البدل خود را برای عضویت در هیات داوری معرفی کنند.

در جلسه سوم شورا که روز سه شنبه مورخ 23 اسفند 1345تشکیل شد، مفاد اساسنامه پیشنهادی کارگزاران مورد شور قرار گرفت ، در جلسات چهارم و پنجم نیز برگزار شد اساسنامه سازمان کارگزاران بورس به تصویب رسید. تقاضای کارگزاری بانک سپه در ششمین جلسه شورا در تاریخ 30 فروردین همان سال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.همچنین علاوه بر انتخاب دکتر عاملی به عنوان نماینده و ناظر شورای بورس در هیات پذیرش آخرین اصلاحات اساسنامه سازمان کارگزاران بورس به تصویب رسید.

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ؛ نوشته علی سعیدی و شادروان شهلا کشاورز نژاد