ورود محموله های کمک بین المللی به فرودگاه شهر دهلی هندوستانبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.