تظاهرات بر ضد محدودیت‌ ها و تعطیلی‌ های کرونایی در شهر برلین آلمانبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.