مادر آمریکایی در روز یادبود ( قربانیان جنگ) بر سر قبر فرزندش در گورستان شهر سوی در ایالت اوهایوبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.