دیدار دو همتای ایرانی و آلمانی در تهرانبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.