سفر رسمی 6 روزه رییس جمهوری آلمان به چینبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.