فلسطینی ها در درگیری با نظامیان اسرائیلی در غزهبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.