گرم شدن مردم زلزله زده سرپل ذهاب با آتش در کنار خانه های متروک و مخروبهبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.