مردم در حال عکس گرفتن در مقابل در ورودی باغ وحش پیونگ یانگبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.