* به اطلاع سهامداران تازه وارد می رساند که شرکتهای بورسی موظفند حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی، صورتهای مالی شرکت در سال گذشته را به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسانند. در این مجمع در مورد میزان تقسیم سود نقدی شرکتها نیز تصمیم گیری می شود. نکته دیگر این که شرکتهای بورسی بر اساس قانون تجارت موظفند سود تقسیمی را حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاری مجمع میان سهامداران تقسیم کنند.

* سال مالی حدود 90 درصد شرکتهای بورسی در ایران با پایان سال شمسی ( 29/12/0000) هرسال منطبق است و بنابراین در 4 ماه نخست سال همه این شرکتها موظف به برگزاری مجمع عادی سالیانه و تصویب میزان سود تقسیمی هستند.

* در جدول زیر به جزئیات برگزاری مجامع اشاره شده است. به محض برگزاری مجمع هر شرکت، میزان سود نهایی شرکت در سال مالی قبل و میزان سود تقسیمی در همین جدول به روز رسانی خواهد شد.

* جزئیات کامل مجامع شرکتهای مهم در بخش های مختلف تحلیلی سایت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

* این جدول به ترتیب تاریخ برگزاری مجامع مرتب شده است.

* این گزارش هر روز به روز رسانی خواهد شد.