در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی در اوراق بهادار در ادامه از نظرتان می گذرد.بدیهی است غیر از سهام بورس انرژی که با انگیزه سرمایه گذاری بلند مدت صورت گرفته ، خرید سهام سایر شرکت ها در حجم بسیار محدود و صرفا جهت حضور کارشناسان این شرکت در مجامع برای تهیه گزارش های خبری و تحلیلی انجام گرفته است: