جستجو :

مسکن وارد فاز رونق شد؟

مسکن وارد فاز رونق شد؟ بخش ساختمان در بهار ٩۶ مطابق آمارهای مرکز آمار درباره جزئیات رشد اقتصادی، ٧.١ درصد رشد کرد. این بخش برای ...