جستجو :

تقسیم سود ٢٢۵ ریالی در مجمع غپاذر / مدیر عامل: به تعهدات خود به سهامداران پایبند بوده ایم / فروش خوبی در سال ٩۶ داشتیم؛ سال ٩٧ بهتر هم می شود

تقسیم سود ٢٢۵ ریالی در مجمع غپاذر / مدیر عامل: به تعهدات خود به سهامداران پایبند بوده ایم / فروش خوبی در سال ٩۶ داشتیم؛ سال ٩٧ بهتر هم می شود  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پگاه آذربایجان شرقی با حضور ا کثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده ...