جستجو :

رستمی مدیرعامل «وصندوق» شد

رستمی مدیرعامل «وصندوق» شد دکتر محمدرضا رستمی مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ...