جستجو :

توقف بازار مسکن!؟

توقف بازار مسکن!؟ اولین آمار از بازار مسکن در فروردین ٩٧ نشان می داد متوسط قیمت مسکن نسبت به اسفند پارسال حدود نیم ...