جستجو :

حقوقی ها در نوسان!!!

حقوقی ها در نوسان!!! به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی هادر بازار ١٨٠ درجه ای امروز حضور و خرید و فروش های خوبی انجام ...