جستجو :

ساخت و ساز رشد کرد

ساخت و ساز رشد کرد بورس ٢۴ : ساخت مسکن در کشور به لحاظ تعداد پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری ها ١٢ درصد افزایش یافت. بر ...