جستجو :

یک شفاف سازی از سالمین

یک شفاف سازی از سالمین به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سالمین اعلام داشت طی توافق انجام شده مقرر گردید عمده تولیدات کارمزدی شرکت ...