جستجو :

نوروز زودرس در مس!

نوروز زودرس در مس! یک مقام مسئول در شرکت ملی صنایع مس : در ابتدای سال شرکت معادل ٩۵٠٠ میلیارد تومان پیش بینی فروش داشت ...