جستجو :

پنج ماه از سال گذشت!

پنج ماه از سال گذشت! حقیقی ها بیشتر برای خرید چه سهم هایی هزینه کردند؟ چقدر بازدهی گرفتند؟ اگر سهم این ۵ شرکت را می ...