جستجو :

اروپا پای برجام ایستاده...

اروپا پای برجام ایستاده... تارنمای اروپایی نیویوروپ نوشت: اتحادیه اروپا با به روزرسانی «قانون انسداد» و «مجوز وام خارجی»، سرمایه گذاری شرکت هایش را ...