جستجو :

«شپلی» و کاهش زیان

«شپلی» و کاهش زیان پلی اکریل هم در زمینه صورت های مالی و هم در زمینه گزارشات عملکردی تحولاتی را نشان می دهد که ...

داستان «ونیکی»

داستان «ونیکی» بلوک به بانک تجارت برگشت... چرا و به چه دلیل...؟ ردپای نهادهای حامی امنیت اقتصادی پیداست