جستجو :

۴٠ درصد سود در بورس!

۴٠ درصد سود در بورس! بیشترین زیان را هم شاخص اداره بازارهای مالی با تک سهم شرکت بورس بازدهی منفی ٨.٧ درصدی به همراه داشته ...