جستجو :

آخر هفته بورس ما

آخر هفته بورس ما بورس٢۴ : روز چهارشنبه ششم مرداد ماه در بازار سرمایه حدود ٨ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان معامله انجام شد ...