جستجو :

بازار بهاری می شود!!!

بازار بهاری می شود!!! به گزارش بورس ٢۴، در بازار چهارشنبه شاهد حضور بهتری از سهامداران حقوقی بودیم با نزدیک شدن به آخر سال ...