جستجو :

همتی در فردوسی

همتی در فردوسی عبدالناصر همتی با حضور در خیابان فردوسی از نزدیک در جریان مراودات بازار آزاد ارز قرار گرفت و با چند ...