جستجو :

نتیجه بازار امروز

نتیجه بازار امروز بورس٢۴ : امروز شنبه ٢١ فروردین ماه ارزش کل معاملات بازار سرمایه به ٢ هزار و ۶٩٧ میلیارد تومان رسید ...