جستجو :

این سه سهم!!

این سه سهم!! نماد «شغدیر» امروز بیشترین افزایش و «سمگا» بیشترین کاهش روزانه قیمت را تجربه کردند و سه نماد «ذوب»، «شبصیر» و ...