جستجو :

گزارش یک ترور

گزارش یک ترور نام فخری‌زاده از طریق لیست سازمان ملل در اختیار موساد قرار گرفته بود. وی در این لیست تحت عنوان «دانشمند ...