جستجو :

آیین‌نامه اجرایی واگذاری بنگاه‌های دولتی تصویب شد/ تهاتر مطالبات تعدادی از شرکت‌های دولتی با بدهی آن ها به دولت؛ یکی از این شرکت‌ها مپنا است

آیین‌نامه اجرایی واگذاری بنگاه‌های دولتی تصویب شد/ تهاتر مطالبات تعدادی از شرکت‌های دولتی با بدهی آن ها به دولت؛ یکی از این شرکت‌ها مپنا است آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.