جستجو :

دور بورس ٩٧ در ٣٣۶ روز

دور بورس ٩٧ در ٣٣۶ روز هیچ کس زیان نکرد! سهامداران صنعت کاغذ با کاغذ پول چاپ کردند و ١۶۵ درصد بازدهی گرفتند... صنایع دامپروری و زراعت هم ...

زود قضاوت نکنیم!!

زود قضاوت نکنیم!! مدیرعامل کاغذ پارس روز گذشته در گفت و گو با بورس ٢۴ شایعه برنده شدن این شرکت در مزایده خرید ...