جستجو :

سوژمیران درج نماد شد

سوژمیران درج نماد شد به گزارش بورس ٢۴، شرکت سوژمیران با نماد «فسوژ» در فهرست بازار اول نرخ های فرابورس ایران درج نماد شد.