به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ٢۶.٢٣ درصد سهام شرکت صنایع آذر آب در تاریخ ٢۵مهر به قیمت پایه هر سهم ١٨٩۴ ریال عرضه عمده می شود.فروشنده صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی می باشد.
بلوک ٢۶.٢٣ درصدی صنایع آذر آب عرضه عمده می شود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، 26.23 درصد سهام شرکت صنایع آذر آب در تاریخ 25مهر به قیمت پایه هر سهم 1894 ریال عرضه عمده می شود.فروشنده صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.