نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تبرک با حضور ٨٨،١۶ درصد از سهامداران امروز برگزار شد.