به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک اقتصاد نوین در عملکرد ۴ ماهه، حدود ۶١٣۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۵١٧٠ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٢٩۵ میلیارد تومان و در کل دوره ٩۶۴ میلیارد تومان مثبت بود.
تراز ۴ماهه بانک اقتصاد نوین به هزارمیلیارد تومان نزدیک شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک اقتصاد نوین در عملکرد 4 ماهه، حدود 6134 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 5170 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه 295 میلیارد تومان و در کل دوره 964 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.