بانک شهر در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا ٣۵٨ رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های درج شده در آگهی با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ١۴٠٠/٠۵/١٠ لغایت ١۴٠٠/٠۵/٢٠ با شرایط نقد ، نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات و نقدو اقساط به فروش رساند...
بانک شهر مزایده برگزار می کند

بانک شهر در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا 358 رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های درج شده در آگهی با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ1400/05/10 لغایت 1400/05/20 با شرایط نقد ، نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات و نقدو اقساط به فروش رساند متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی، هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت اوراق مزایده با پرداخت هزینه مربوطه و تسلیم پیشنهادها همه روزه از ساعت 9 صبح الی 16 بجزایام تعطیل رسمی و پنجشنبه ها به نشانی تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک 2، طبقه اول، واحد 4 شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش (کارگزار فروش) مراجعه و یا با تلفن‌های 2-88654581– 09101544399 و 09010480693 تماس حاصل نمایند.آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت، روز چهارشنبه 1400/05/20 ساعت16 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفاً در نشانی دفتر کارگزار می باشد. جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون شرکت و ناظرین در روز سه شنبه مورخ 1400/05/26 ساعت 10 صبح در نشانی تهران،خیابان ولیعصر،بالاتر از میرداماد،بلوار شهید ستاری، نبش کوچه مدیر،پلاک 2، واحد 4 شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش سالن جلسات تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد گردید. حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفینامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود. توضیحات: متقاضی می بایست هزینه خرید پاکت های مزایده را به مبلغ 1,000,000 ریال می باشد به حساب شماره700787396228بانک شهر شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش واریز و اصل رسید آن را برای دریافت اوراق مزایده تحویل نماید.(ضمناً مبلغ شرکت در مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد). شرکت کنندگان محترم در مزایده جهت ارائه پیشنهاد می‌بایستی مبلغ سپرده معادل پنج درصد (5%) قیمت پایه مزایده اعلام شده در آگهی منتشره را به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه این شرکت واریز و رسید آن را در پاکت مربوطه قرارداده و تحویل نمایند. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده (سربسته) تسلیم گردد. املاک با وضعیت و اوصاف و شرایط موجود و اطلاعات مندرج در آگهی مزایده به فروش می‌رسد و پیشنهاد دهنده از وضع و شرایط ملک اطلاع کامل دارد و با علم و آگاهی کامل بر این موضوعات در مزایده شرکت کرده است و لذا حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص و تحت هر عنوان را از خود سلب و ساقط نمود. مزایده گزار در انتخاب برگزیده مزایده، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی براساس صرفه و صلاح بانک و تا مرحله عقد قرارداد مختار است.بازدید از املاک با هماهنگی مقدور می‌باشد. در صورت دریافت انواع پیشنهادهای خرید، به صورت نقدی یا نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات یا اجاره به شرط تملیک جهت یک ملک، مزایده‌گزار مختار است براساس صرفه وصلاح بانک نسبت به انتخاب برگزیده مزایده یا رد پیشنهادها اقدام نماید. کمیسیون معاملات پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان و احراز صحت روند انجام مزایده، بعد از تعیین برگزیدگان مزایده برابر آئین‌نامه معاملات ،حداکثر ظرف مدت هفت (7) روز کاری بعد از روز بازگشایی پیشنهادها از طریق شرکت مزایده‌گزار به ترتیب به برگزیدگان اول و دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌نماید لذا چنانچه ابلاغ به هر دلیل از جمله استنکاف از دریافت از سوی مزایده‌گر یا غیره مواجه گردد، تبعات آن برعهده مزایده‌گر خواهد بود و مزایده‎گزار هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت. با اعلام نتایج مزایده، برگزیده اول مکلف است از تاریخ ابلاغ کتبی ارسالی با پست سفارشی دو قبضه با مراجعه به شرکت مزایده‌گزارحداکثر ظرف مدت هفت (7) روز نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ مرحله اول ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) و با مراجعه به شعبه عامل و تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات (در صورت استفاده از تسهیلات) اقدام نماید و در صورت انقضای مدت مذکور، عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی مزایده‌گر به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده اول ضبط و توقیف می‎گردد و مزایده‌گزار مراتب را به برگزیده دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌نماید عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی برگزیده دوم به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده دوم ضبط و توقیف می‎گردد وبرگزیده مزایده با امضا برگه شرایط و تعهد نامه شرکت در مزایده حق هرگونه ادعا و اعتراض را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود. شرایط فروش: الف) بصورت نقد ( تسویه حداکثر ظرف مدت 6 ماه) :1) حداقل ده درصد(10%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد.2) حداقل بیست درصد 20% ثمن معامله هنگام تحویل ملک و ظرف مدت دو ماه (مجموعاً سی درصد (30%) ثمن معامله).3)حداقل شصت درصد 60% ثمن معامله ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد.4)حداقل ده درصد 10% ثمن معامله هنگام انتقال اسناد مالکیت در دفتر اسناد رسمی. تبصره: در صورت عدم تسویه ثمن معامله قبل از شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، علاوه بر خسارات تاخیر تادیه یا وجوه التزام، سود مصوب بانک محاسبه و اخذ می گردد. ب: نحوه پرداخت ثمن معامله به صورت نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات و نقد و اقساط(حداقل 6 ماه و حداکثر 60 ماهه با نرخ سود سالیانه 18%):1) حداقل پیش پرداخت نقدی، همزمان با انعقاد قرارداد 20% ثمن معامله و حداقل پرداخت همزمان با تحویل ملک از 30% الی 60% ثمن معامله و بشرح جدول شماره یک ذیل.2)انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی.تبصره1: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش های اقساطی از طریق اعطای تسهیلات در صورتیکه واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شوند مشمول دریافت تسهیلات می گردند بدین لحاظ می بایست کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اعلامی جهت اعتبار سنجی بهمراه سایر مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ارائه نمایند. چنانچه متقاضی حائز شرایط دریافت تسهیلات نباشد (از جمله بدحسابی و سوء سابقه چک برگشتی و تسهیلات /تعهدات غیر جاری و ... ) مزایده گزار در هر مرحله از مزایده مختار خواهد بود پیشنهاد شرکت کننده در مزایده را رد نماید.تبصره 2: لازم به توضیح می باشد که در فروش نقدو اقساط از طریق اعطای تسهیلات می توان در صورت درخواست متقاضی و تایید بانک شهر نسبت به ملحوظ نمودن دوره تنفس به میزان 12 ماه (پرداخت اقساط طی 48 قسط پس از پایان دوره تنفس) با اعمال نرخ سود تسهیلات (نرخ سود سالیانه 18% برای دوره تنفس و همچنین دوره پرداخت اقساط) اقدام نمود . اصلاحات انجام شده در آخرین آگهی و وب سایت http://shahr-bank.ir و http://tejaratatiyekish.com ملاک عمل نهایی مزایده می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.