مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣٠/١٢/٩٩ امروز یکشنبه ١٠ مرداد ماه، برگزار شد.