مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه حافظ به منظور افزایش سرمایه حدود ساعت ١١ صبح امروز برگزار شد. این جلسه با حضور ۴١،۵ درصد از سهامداران شرکت رسمیت یافت.