به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اعلام داشت در راستای حمایت از سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون) نسبت به انتشار ۴۵٠،٠٠٠،٠٠٠ برگ اوراق اختیار فروش تبعی با نماد وهامون ١ ت.ف ٠١٠۵ و نرخ اعمال ٢،٢٨٣ ریال (٢٠% بازدهی یک ساله نسبت به روز عرضه) با تاریخ اعمال ١۴٠١.٠۵.٠٨ و دوره معاملاتی ١۴٠٠.٠۵.٠۶ الی ١۴٠١.٠۵.٠٨ اقدام نموده است.
سرمایه گذاری صبا تامین اوراق تبعی منتشر می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اعلام داشت در راستای حمایت از سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون) نسبت به انتشار 450،000،000 برگ اوراق اختیار فروش تبعی با نماد وهامون 1 ت.ف 0105 و نرخ اعمال 2،283 ریال (20% بازدهی یک ساله نسبت به روز عرضه) با تاریخ اعمال 1401.05.08 و دوره معاملاتی 1400.05.06 الی 1401.05.08 اقدام نموده است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.