به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اعلام نمود در تاریخ ١۴٠٠.٠۵.٠۶و ١۴٠٠.٠۵.٠٩، ۴۴۵،۴۶٣،١٧١ سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا(وهامون) به مبلغ خالص ٨۴٣،٢٩٢ میلیون ریال توسط شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین طی فرآیند عرضه اولیه واگذار و همچنین ۴,۵٣۶,٨٢٩ سهم مانده در تاریخ ١۴٠٠/٠۵/١٠ عرضه می گردد. همچنین ١۵ % از سهام در تاریخ ١۴٠٠.٠۵.٠۶ جهت فعالیت های بازارگردانی به جهت فعالیت های بازارگردانی به بازارگردان سهم منتقل گردید. لازم به ذکر است درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین در سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا پس از عرضه ٣٠ درصدی سهام به ٧٠ درصد تقلیل یافته است.
شفاف سازی صبا تامین در خصوص عرضه اولیه شرکت فرعی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اعلام نمود در تاریخ 1400.05.06و 1400.05.09، 445،463،171 سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا(وهامون) به مبلغ خالص 843،292 میلیون ریال توسط شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین طی فرآیند عرضه اولیه واگذار و همچنین 4,536,829 سهم مانده انی به بازارگردان سهم منتقل گردید. لازم به ذکر است درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین در سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا پس از عرضه 30 درصدی سهام به 70 درصد تقلیل یافته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.