به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پست بانک ایران در عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر، حدود ٨۶٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۴٢۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در تیر ماه ٧٧ میلیارد تومان و در ٣ ماهه ۴٣۶ میلیارد تومان مثبت بود.
تراز پست بانک هم چنان مثبت است

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پست بانک ایران در عملکرد 4 ماهه منتهی به تیر، حدود 860 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 424 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در تیر ماه 77 میلیارد تومان و در 3 ماهه 436 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.