مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی امروز برگزار شد.