به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، نیروکلر در ۴ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ١٢١ میلیارد تومان درآمد داشت.درآمد تیر ٣٧ میلیارد تومان می باشد.
روند فروش ماهانه نیروکلر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، نیروکلر در 4ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 121 میلیارد تومان درآمد داشت.درآمد تیر 37 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.