مجمع شرکت پلی اکریل ایران امروز با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شد و صورت های مالی را به تصویب رساند.