سیمان لار سبزوار از افزایش ظرفیت تولید، با ایجاد یک شرکت خصوصی خبر داد.