به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ١ ماه را به شرکت کاغذ پارس تاکید نمود .لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.با توجه به اتمام مهلت ١ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد. بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ٧دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.
«چکاپا» تعلیق شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 1 ماه را به شرکت کاغذ پارس تاکید نمود .لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.با توجه به اتمام مهلت 1 ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده 7دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.