به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۴ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ۴۵٠٨٧ میلیارد تومان محصول فروخته است،که رشد عالی ١۵٧ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.گفتنی است فروش تیر ماه حدود ١١۴٢١ میلیارد تومان می باشد.فروش ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٧۵۵٣ میلیارد تومان بود.میانگین نرخ فروش ٣ماهه محصولات سرد داخلی ۲۰۱,۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال برای هر هزار تن بوده است که در تیر ماه به ۲۲۴,۹۲۵,۲۲۴,۰۰۰ ریال در هر هزارتن افزایش یافته است.نرخ فروش محصولات پوشش دار داخلی نیز در تیر ماه افزایش یافته و به ۲۴۸,۷۵۵,۰۳۷,۰۳۷ریال در هر هزار تن رسیده است.نرخ فروش محصولات گرم نیز از ۱۷۱,۲۶۶,۰۷۸,۰۰۸ به ۱۸۲,۵۲۵,۱۵۶,۱۴۶ ریال در هر هزار تن افزایش یافته است.گزارش خوبی است.
فولاد مبارکه در ۴ماهه عالی بود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت فولاد مبارکه اصفهان در 4ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 45087 میلیارد تومان محصول فروخته است،که رشد عالی 157 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.گفتنی است فروش تیر ماه حدود 11421 میلیارد تومان می باشد.فروش 4ماهه منتهی به تیر 1399 حدود 17553 میلیارد تومان بود.میانگین نرخ فروش 3ماهه محصولات سرد داخلی ۲۰۱,۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال برای هر هزار تن بوده است که در تیر ماه به ۲۲۴,۹۲۵,۲۲۴,۰۰۰ ریال در هر هزارتن افزایش یافته است.نرخ فروش محصولات پوشش دار داخلی نیز در تیر ماه افزایش یافته و به ۲۴۸,۷۵۵,۰۳۷,۰۳۷ریال در هر هزار تن رسیده است.نرخ فروش محصولات گرم نیز از ۱۷۱,۲۶۶,۰۷۸,۰۰۸ به ۱۸۲,۵۲۵,۱۵۶,۱۴۶ ریال در هر هزار تن افزایش یافته است.گزارش خوبی است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.