به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،لابراتوار های رازک نرخ مواد موثره دارویی-مواد جانبی را از ۴٢،٠٠٠ ریال به ١١۴٠٢٨ ریال افزایش داد.
«درازک» افزایش نرخ داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،لابراتوار های رازک نرخ مواد موثره دارویی-مواد جانبی را از 42،000 ریال به 114028 ریال افزایش داد.