به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در ٩ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۴۶۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴٠ درصدی داشته است.
«ثجنوب» در ٩ ماهه چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در 9 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 464 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 40 درصدی داشته است.