به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آسان پرداخت پرشین در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١٩٧ ریال سود محقق کرد. سود ناخالص به ۶۵ میلیارد تومان و سود خالص ۵٢ میلیارد تومان رسید.
شناسایی سود ١٩٧ ریالی در آسان پرداخت پرشین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت آسان پرداخت پرشین در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 197 ریال سود محقق کرد. سود ناخالص به 65 میلیارد تومان و سود خالص 52 میلیارد تومان رسید.