به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٣۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ٧١ درصدی داشته است.
«پدرخش» در ٣ماهه سال گذشته بهتر بود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 34 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 71 درصدی داشته است.