به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١٣ ریال زیان محقق کرد.
«آینده» در ٣ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 13 ریال زیان محقق کرد.