به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد حدود ٢٢ میلیارد تومان زیان خالص داشت،در حالی که در دوره مشابه سال قبل حدود ۵٨ میلیارد تومان سودخالص بود.
تبدیل سود «سمگا» به زیان در ٣ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در 3 ماهه منتهی به خرداد حدود 22 میلیارد تومان زیان خالص داشت،در حالی که در دوره مشابه سال قبل حدود 58 میلیارد تومان سودخالص بود.