به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنایع بهداشتی ساینا در ۶ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٨٢٢ ریال زیان محقق کرد.
«ساینا» در نیمه نخست چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت صنایع بهداشتی ساینا در 6 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 822 ریال زیان محقق کرد.