به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت زرین معدن آسیا در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۵٢۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۵۶٠ درصدی داشته است.
مروری بر عملکرد «فزرین»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت زرین معدن آسیا در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 526 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 560 درصدی داشته است.