به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مخابرات ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۶١۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که با رشد ٢١ درصدی همراه بود. سایر درآمدها ٣۴ درصد رشد داشت و درآمد سرمایه گذاری ها نیز با رشد قابل توجه همراه بود.
رشد درآمدهای مخابرات ایران در ٣ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت مخابرات ایران در 3 ماهه منتهی به خرداد 1615 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که با رشد 21 درصدی همراه بود. سایر درآمدها 34 درصد رشد داشت و درآمد سرمایه گذاری ها نیز با رشد قابل توجه همراه بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.